چهارچوب ردیابی مشکل‌های شهری در شهرهای جدید

این مقاله در دستیابی به مقصود خود به طراحی و به‌کارگیری الگوواره‌ای مناسب مشکل‌یابی-مشکل‌گشایی در شهرهای جدید با تأکید بر شهر جدید هشتگرد، پرداخته است.

ارزیابی تطبیقی روش‌های مکان‌یابی شهرهای جدید در ایران

هدف این مقاله ارزیابی روش‌های مکان‌یابی شهرهای جدید در سه دهه اخیر است. در این راستا تطبیقی بین انواع روش‌های شناخته شده تصمیم‌گیری در حوزة مسایل مکان‌یابی با روش‌های استفاده شده در مکان‌یابی شهرهای جدید در ایران انجام شده است.

تحلیل شاخص‌های نفوذپذیری در بافت‌های شهری

در این مقاله با توجه به اهمیت سنجش نفوذپذیری در بافت‌های شهری شاخص‌های متداول ارائه شده برای آن مورد شناسایی و بازنگری قرار گرفت.