نوشته‌ها

چهارچوب ردیابی مشکل‌های شهری در شهرهای جدید

این مقاله در دستیابی به مقصود خود به طراحی و به‌کارگیری الگوواره‌ای مناسب مشکل‌یابی-مشکل‌گشایی در شهرهای جدید با تأکید بر شهر جدید هشتگرد، پرداخته است.