مرکز توسعه همکاری های جوانان

مرکز توسعۀ همکاری‌های جوانان، به‌عنوان یک سمن (NGO) ملی و با هدف تسهیل و هموارسازی مسیر توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، علمی و فنی در سه سطح فردی، سازمانی و ملّی مبتنی بر اصول اخلاق حرفه ای در جامعه ایرانی با تمرکز بر نوجوانان و جوانان و افزایش رفاه و توسعۀ یکپارچه فردی، اجتماعی، قلمرویی و ملّی در جامعۀ ایرانی بر پایۀ اخلاق، ارزش‌ها و حقوق انسانی و حرفه‌ای با تمرکز بر جوانان و نوجوانان تأسیس شده است.
.

پیشرفت این پروژه به‌صورت زیر بوده است:

برنامه‌ریزی
توسعه و ثبت
اجرا و گزارش‌دهی

در صورت داشتن ایده یا طرح در راستای اهداف این سمن، از طریق زیر پیام دهید:

7 + 1 = ?