دیدبان توسعه ایران

دیدبان توسعۀ ایران، همچون یک سمن (NGO) که در حال برنامه‌ریزی و توسعه است، دارای مأموریت پایش و گزارش‌دهی توسعۀ سرزمینی برای دستیابی به پایداری، تعادل و یکپارچگی ملی است. این سمن با مقصود غیرسیاسی، خود را پیشگام در ارائۀ تحلیل‌های فنی و رویارویی با چالش‌های توسعه می‌داند.

پیشرفت این پروژه به‌صورت زیر بوده است:

برنامه‌ریزی
توسعه و ثبت
اجرا و گزارش‌دهی

در صورت داشتن ایده یا طرح در راستای اهداف این سمن، از طریق زیر پیام دهید:

2 + 1 = ?